O nás

Společnost Eligo a. s., založená v roce 1994, je moderní potravinářskou firmou, která se specializuje na výrobu sušených mléčných produktů.

Výrobní činnost firmy byla zahájena v roce 1997 ve výrobním závodu v Brně. V roce 1999 rozhodlo představenstvo společnosti o navýšení zpracovatelské kapacity a byla zahájena výroba v odštěpném závodu Kolín.

 

Významné události ve vývoji společnosti:

1997 Vstup do oboru výroby sušených mléčných produktů. Koupě prvního výrobního závodu v Brně.
1999 Zvýšení zpracovatelské kapacity společnosti. Zahájení výroby v druhém závodě v Kolíně.
2002 Další navýšení zpracovatelské kapacity o výrobní závod v Zábřehu na Moravě.
2006 Odprodej závodu v Zábřehu na Moravě, zavedení technologie krystalizace laktózy v závodu Brno.
2007 Zavedení technologie krystalizace laktózy v závodu Kolín.
2011 Rekonstrukce technologie závodu Kolín – zvýšení výrobní kapacity, úspora energií, zprovoznění technologie kogenerace – vlastní výroba elektrické energie pro závod Kolín.
2012 Modernizace závodu v Kolíně – snížení hlukové zátěže okolí závodu.
2013 Rekonstrukce sušící věže v závodu Brno – zvýšení výkonu zařízení, úspora energetických nákladů.
2020 Nákup 100% podílu společnosti Eligo 10 s.r.o. - navýšení zpracovatelské kapacity o závod CZ10 ve Stříbře. 

 

Postavení Eligo a. s. v oboru

Společnost Eligo a. s. se ve svém oboru řadí mezi nejvýznamnější české producenty potravin. Díky moderním technologiím, umožňujícím důsledné sledování každého výrobního kroku, je zabezpečeno dodržování podmínek potravinové bezpečnosti a přísných výrobních standardů, odpovídajících požadavkům na výrobu potravin v Evropské unii.

Kvalita produkce, funkční systém řízení kvality a bezpečnosti potravin a schválení výrobních závodů audity nejvýznamnějších zákazníků, umožňují společnosti Eligo a. s. exportovat své výrobky nejen do zemí Evropské unie, ale i do celého světa.

Struktura společnosti

Eligo a. s. je českou firmou. Akcionáři společnosti jsou fyzické osoby.
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo jmenované a volené valnou hromadou, které řídí podnikatelskou činnost společnosti. Na výkon působnosti představenstva dohlíží dozorčí rada.

 struktura společnosti ke stažení PDF

Statutární orgán společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva: Ing. Zbyněk Ságner

Místopředseda představenstva: Ing. Jan Richter

Člen představenstva: Ing. Jan Hanč

Člen představenstva: Ing. Aleš Malinský

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. Taťána Bártová

Člen dozorčí rady: Daniel Karlíček

Člen dozorčí rady: Tomáš Žanda

Řídící struktura společnosti

V čele společnosti stojí čtyřčlenné představenstvo, které realizuje strategické záměry prostřednictvím generálního ředitele.

Řídící struktura společnosti je rozdělena do tří úseků: Obchodního, výrobně-technického a ekonomicko-personálního.

Řízení společnosti

Eligo a. s. provozuje tři samostatné výrobní závody, které se nacházejí v Brně, Kolíně a Eligo 10 s.r.o. ve Stříbře.

Hlavním úkolem vedení společnosti je proto nastavení a koordinace činností souvisejících se zajištěním logistiky a výrobních aktivit závodů. Každý výrobní závod má svého ředitele, který je odpovědný za každodenní činnost závodu, za závod jedná a je partnerem kontrolních a dozorových orgánů. Organizační struktura závodů je podobně jako u vedení společnosti jednoduchá s důrazem na přímou odpovědnost.

Sídlo společnosti je místem setkávání členů vedení společnosti při pravidelných poradách.

Program je organizován tak, aby všichni členové vedení měli přehled a informace o výsledcích společnosti a o aktuálním dění ve firmě. Zároveň jsou majitelé společnosti informováni o situaci na jednotlivých výrobních závodech.

Sídlo společnosti

V sídle společnosti se nachází pracoviště majitelů, generálního ředitele, sídlí zde většina odborných ředitelů a dále obchodní, výrobně-technické a ekonomicko-personální oddělení včetně administrativy.

Kvalita a bezpečnost potravin

  Systém řízení kvality FSMS (systém řízení kvality a bezpečnosti potravin) 

V celé společnosti byl zaveden a v roce 2002 certifikován systém řízení kvality dle ISO 9001, který byl v roce 2014 rozšířen o certifikaci FSSC 22000. V roce 2017 certifikace závodů dle potravinářského standardu FSSC 22000 plně nahradila certifikaci dle normy ISO 9001.  

Ve společnosti pracuje odborně vyškolený tým interních auditorů kvality tak, aby mohly být jednotlivé součásti systému pravidelně kontrolovány a aktualizovány.

Součástí certifikovaného systému řízení kvality a bezpečnosti potravin je i Příručka HACCP (systému řízení kritických bodů ve výrobě). 

V pravidelných intervalech jsou prováděny recertifikační a dozorové audity.

Výrobní závody společnosti jsou pravidelně auditovány ze strany významných zákazníků. Ve všech případech byla společnost Eligo a. s. schválena jako dodavatel.

Odštěpný závod Brno je od roku 2007 auditován a schválen pro výrobu mléčných prášků s určením pro Ruskou Federaci. Od roku 2012 je držitelem certifikátu HALAL.

Odštěpný závod Kolín je držitelem certifikace HALAL od roku 2014.

IPPC, životní prostředí

V roce 2006 bylo výrobnímu závodu Brno uděleno Integrované povolení k činnosti dle zákona č.76/2002Sb.

Společnost Eligo se snaží minimalizovat dopady na životní prostředí vyplývající z výrobní činnosti. Veškeré investiční akce jsou proto prováděny také s ohledem na tento aspekt. Úpravou technologického procesu v závodě Kolín byly sníženy emise TZN na minimální úroveň tak, že mohl být tento závod vyřazen z evidence znečišťovatelů.

Na základě legislativních požadavků byl zpracován pro oba výrobní závody Energetický audit (EA). Výsledky EA ukázaly ve výrobních závodech zvládnutí ekonomiky provozu a dobré hospodaření s energiemi.
 

<
Souhlasím se vším